Obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Studiji utjecaja na okoliš proširenja spremničkog prostora za skladištenje sirove nafte na Terminalu Virje, Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) objavljuje

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji utjecaja na okoliš proširenja spremničkog prostora za skladištenje sirove nafte na Terminalu Virje, Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija

I.

„Studija utjecaja na okoliš proširenja spremničkog prostora za skladištenje sirove nafte na Terminalu Virje“ (u daljnjem tekstu: Studija) izrađena od ovlaštenika, tvrtke IVICOM Consulting d.o.o.,  Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, nositelja zahvata tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I 351-03/21-08/07, URBROJ: 517-05-1-1-21-17 od 11. listopada 2021. godine, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održati će se u periodu od 2. studenog do 1.  prosinca 2021. godine. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i jedan ne-tehnički Sažetak Studije s priloženom knjigom primjedbi. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingor.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 9. studenog (utorak) 2021. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani s adresom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Općine, najkasnije 8 dana prije početka javne rasprave.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:351-03/21-01/84
URBROJ: 2137/1-05/03-21-2
Koprivnica, 20. listopada 2021.

Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu  prirode

 

Poveznica Studija utjecaja  na okoliš  koja treba biti dolje u privitku je na ovom linku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.