Obavijest o javnoj raspravi – eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Severovci, Grad Đurđevac

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

 STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ  

zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju

Severovci, Grad Đurđevac

I.

Studija o utjecaju zahvata Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Severovci, Grad Đurđevac na okoliš(u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od tvrtke „SPP“, d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin, nositelja zahvata, Segrad-Iva, d.o.o., Radnička cesta 63, Đurđevac, stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:UP/I 351-03/09-02/94, URBROJ:531-14-3-17-09-6 od 2. prosinca 2009.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  15. prosinca 2009. do 15. siječnja 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -15,00 sati u Đurđevcu, prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave Đurđevac. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i jedan sažetak te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Đurđevcu, dana  18. prosinca 2009. (petak) u prostorijama Gradske vijećnice, zgrada Grada Đurđevca, prizemlje, s početkom u 10 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Đurđevcu i Koprivnici i navedenim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/09-01/7

URBROJ: 2137/1-06-09-2                                                           

Koprivnica, 7. prosinca 2009.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša