Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST

o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 26. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 8/21.), započela izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/01., 8/07, 13/12., 5/14., 3/21. i 6/21-pročišćeni tekst).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 350-02/21-01/1
URBROJ: 2137/1-05/01-21-3
Koprivnica, 22. travnja 2020.

Pročelnik
Damir Petričević, mag.ing.aedif.