Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST

o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 4/20..), započela izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/01., 8/07, 13/12. i 5/14.).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 2137/1-05/01-20-3
Koprivnica, 20. ožujka 2020.

Pročelnik
Damir Petričević, mag.ing.aedif.

Odluku možete vidjeti u privitku.