Obavijest o izradi Ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/13.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade Ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Ciljanih III. izmjena i dopuna), objavljuje:

 OBAVIJEST O IZRADI

CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predmet Ciljanih III. izmjena i dopuna odnosi se samo na osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za gradnju brze ceste (DC10), planiranje koridora za izgradnju višenamjenskih međunarodnih produktovoda za naftne derivate i prostora za izgradnju budućih pretakališta/prihvatnih stanica, gradnju drugog kolosijeka međunarodne glavne željezničke pruge M201, proširenje postojećeg koridora magistralnih plinovoda i izgradnju novog plinovoda za međunarodni transport plina, uvrštavanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina šljunka i pijeska ”Hruštik” te uvrštavanje granica Regionalnog parka Mura – Drava sukladno Uredbi o proglašenju istog od strane Vlade Republike Hrvatske.

Svi zainteresirani mogu se za dodatne informacije obratiti nositelju izrade, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, A. Nemčića 5/I, Koprivnica, telefon: 048/658-129 ili izrađivaču Plana, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, telefon: 048/624-406.

                                 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko – križevačke županije