O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite žena

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
                      Ž U P A N 

KLASA: 510-01/10-01/19
URBROJ: 2137/1-07/1-10-1
Koprivnica, 27. svibnja 2010.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama («Narodne novine» broj 125/08), članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» broj 150/08 i 155/09), članka 36. stavka 2. točke 13. Statuta Koprivničko-križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 8/09 i 12/09) i Zaključka Župana Koprivničko-križevačke županije Klasa: 510-01/10-01/13, Urbroj: 2137/1-07/1-10-1 od 27. svibnja 2010. godine Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost
zdravstvene zaštite žena

I. Podaci o davatelju koncesije

NAZIV: Župan Koprivničko-križevačke županije
ADRESA: 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5
MB: 1147242
OIB: 11507316922
WEB STRANICA: www.arhiva.kckzz.hr
E-MAIL: branka.cuki@kckzz.hr
TEL: 048/658-225,658-223
FAX: 048/658-226

II. Opis predmeta koncesije

Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite žena na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

III. Opseg djelatnosti koncesije

Opseg djelatnosti koncesije sukladan je planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
Mjesto obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvene zaštite žena su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u sastavu Koprivničko-križevačke županije:

 

 

MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI

(grad / općina)

ZDRAVSTVENA DJELATNOST:

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 -broj mjesta (koncesija) u Mreži

GRAD KOPRIVNICA

3

GRAD KRIŽEVCI

1

UKUPNO KONCESIJA

4

 

IV. Rok trajanja koncesije

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina.

V. Rok, adresa i jezik ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 5.srpnja 2010. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu (prizemlje, soba br.2).
Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj), a dostavlja se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA – NE OTVARAJ».
Ponude pristigle van roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i vratit će se neotvorene pošiljatelju.
Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

VI. Dokazi sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu

Zdravstveni radnici/ce (fizičke osobe)

1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika,
2. važeći dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti
(jedan od sljedećih dokumenata):
– važeći ugovor o zakupu,
– važeći ugovor o najmu,
– kupoprodajni ugovor,
– važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora,
– izvadak iz zemljišne knjige,
– izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar ili
– drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom,
3. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo, osim za zaposlenike doma zdravlja koji prilažu suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja na obavijest župana o namjeri davanja koncesije,
4. važeći ugovor o radu ili ovjerena izjava o radu u timu člana/članova tima, kojom ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos s medicinskom sestrom/tehničarom,
5. potvrda HZZO-a o broju opredijeljenih osiguranih osoba – ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a.

Zdravstvene ustanove

1. rješenje o upisu u sudski registar,
2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo,
3. važeći ugovor o radu ili ovjerena izjava o radu zdravstvenog radnika, nositelja tima i
člana tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi,
4. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika, nositelja tima i člana tima ponuđenih
za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi,
5. potvrda HZZO-a o broju opredijeljenih osiguranih osoba – ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a

Sve navedene dokaze o sposobnosti (osim ovjerenih izjava o radu) ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku tražiti od ponuditelja na uvid izvornike ili zatražiti ovjerene preslike dokumenata koje ponuditelji dostavljaju uz ponudu.

VII. Način izrade ponude

Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesija mora biti izrađena isključivo na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste.

VIII. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Koprivničko-križevačke županije), ispunjenu na iznos od 500,00 (petsto) kuna, s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku.
Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.
Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će iskoristiti ukoliko odabrani ponuditelj povuče svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, ukoliko je dao neistinit dokaz te ukoliko odbije sklopiti ugovor o koncesiji.
Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će vratiti ponuditelju u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka davanja koncesije ili 14 dana nakon isteka roka za donošenje navedene odluke.

IX. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a):
a. Dosadašnji status ugovornog subjekta HZZO-a,
b. Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na području za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije.

X. Uvjeti za dostavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje može se podizati na slijedećoj adresi: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba br. 33, svakog radnog dana od 8,00 – 15,00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti ovlaštenoj osobi ili predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predočenja dokaza o uplati iznosa od 100,00 (sto) kuna u svrhu nadoknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćenog na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj 2386002-1800006000 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica, s pozivom na broj 68 7390 – OIB, s naznakom „Dokumentacija za nadmetanje – koncesija“.
Ponudu može dati samo onaj ponuditelj koji je podmirio trošak izrade dokumentacije Koprivničko-križevačkoj županiji, u suprotnom ponuda se neće razmatrati.

XI. Datum otpreme obavijesti

Ova obavijest o namjeri davanja koncesije otprema se na objavu dana 28. svibnja 2010. godine.

XII. Pravna zaštita

Žalba protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije podnosi se putem Koprivničko-križevačke županije, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana, računajući od dana primitka Odluke.
Žalba se predaje u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb.

XIII. Vrsta postupka za dodjelu koncesija

Vrsta postupka kojim se daje koncesija je javni natječaj.

Ž U P A N

Darko Koren, ing. građ.