O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                        Ž U P A N

KLASA: 510-01/10-01/21

URBROJ: 2137/1-07/1-10-1

Koprivnica, 27. svibnja  2010.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama («Narodne novine» broj 125/08), članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» broj 150/08 i 155/09), članka 36. stavka 2. točke 13. Statuta Koprivničko-križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 8/09 i 12/09) i Zaključka Župana Koprivničko-križevačke županije Klasa: 510-01/10-01/13, Urbroj: 2137/1-07/1-10-1 od 27. svibnja  2010. godine Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

  O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost

laboratorijske dijagnostike

 

 I.                   Podaci o davatelju koncesije 

NAZIV:  Župan Koprivničko-križevačke županije

ADRESA: 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5

MB: 1147242

OIB: 11507316922

WEB STRANICA:  www.arhiva.kckzz.hr

E-MAIL: branka.cuki@kckzz.hr

TEL: 048/658-225,658-223                                                                    

FAX: 048/658-226

 

II.                Opis predmeta koncesije

            Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

 

III.       Opseg djelatnosti koncesije                  

Opseg djelatnosti koncesije sukladan je planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

            Mjesto obavljanja zdravstvene djelatnosti laboratorijske dijagnostike su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u sastavu Koprivničko-križevačke županije:

 

 MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI

(grad / općina)

ZDRAVSTVENA DJELATNOST:

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 -broj mjesta (koncesija) u Mreži

Đurđevac

1

UKUPNO KONCESIJA:

 1

 IV.                   Rok trajanja koncesije

            Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina.

 

V.                   Rok, adresa i jezik ponude

            Krajnji rok za dostavu ponude je 5. srpnja 2010. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

            Ponuda se dostavlja na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu (prizemlje, soba br. 2).

            Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj), a dostavlja se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA – NE OTVARAJ».

Ponude pristigle van roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i vratit će se neotvorene pošiljatelju.

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

VI.                Dokazi sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu

Zdravstveni radnici/ce (fizičke osobe)

1.      odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika,

2.      važeći dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti

      (jedan od sljedećih dokumenata):

   važeći ugovor o zakupu,

   važeći ugovor o najmu,

   kupoprodajni ugovor,

– važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora,

   izvadak iz zemljišne knjige,

   izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar ili

   drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom,

3rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog  za zdravstvo, osim za zaposlenike doma zdravlja koji prilažu suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja na obavijest župana o namjeri davanja koncesije,

4. važeći ugovor o radu ili ovjerena izjava o radu u timu člana/članova tima, kojom ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos s osobom sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem laboratorijske dijagnostike ili laboratorijskim tehničarom,

5. potvrda HZZO-a o kojom ponuditelj dokazuje status ugovornog subjekta s naznakom područja Grada/Općine na kojem/kojima ponuditelj obavlja djelatnost laboratorijske dijagnostike – ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a.

Zdravstvene ustanove

1. rješenje o upisu u sudski registar,

2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo,

3.  važeći ugovor o radu ili ovjerena izjava o radu zdravstvenog radnika, nositelja tima i člana tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi,

4.   odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika, nositelja tima i člana tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi,

5. potvrda HZZO-a o broju opredijeljenih osiguranih osoba – ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a

              Sve navedene dokaze o sposobnosti (osim ovjerenih izjava o radu) ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku tražiti od ponuditelja na uvid izvornike ili zatražiti ovjerene preslike dokumenata koje ponuditelji dostavljaju uz ponudu.

VII.                   Način izrade ponude

            Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesija mora biti izrađena isključivo na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste.

VIII.                Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Koprivničko-križevačke županije), ispunjenu na iznos od 500,00 (petsto) kuna, s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku.

Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.

Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će iskoristiti ukoliko odabrani ponuditelj povuče svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, ukoliko je dao neistinit dokaz te ukoliko odbije sklopiti ugovor o koncesiji.

Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će vratiti ponuditelju u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka davanja koncesije ili 14 dana nakon isteka roka za donošenje navedene odluke. 

IX.             Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

           Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a):

a.      Dosadašnji status ugovornog subjekta HZZO-a,

b.      Status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a u obavljanju djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Općine ili Grada za koje ponuditelj daje ponudu.

X.             Uvjeti za dostavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

            Dokumentacija za nadmetanje može se podizati na sljedećoj adresi: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, soba br.33, svakog radnog dana od 8,00 – 15,00 sati.

            Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti ovlaštenoj osobi ili predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predočenja dokaza o uplati iznosa od 100,00 (sto) kuna u svrhu nadoknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćenog na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj 2386002-1800006000 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica, s pozivom na broj 68 7390 – OIB, s naznakom „Dokumentacija za nadmetanje – koncesija“.

Ponudu može dati samo onaj ponuditelj koji je podmirio trošak izrade dokumentacije Koprivničko-križevačkoj županiji, u suprotnom ponuda se neće razmatrati.

XI.                   Datum otpreme obavijesti

      Ova obavijest o namjeri davanja koncesije otprema se na objavu dana 28. svibnja 2010. godine.

XII.                Pravna zaštita

      Žalba protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije podnosi se putem Koprivničke županije, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana, računajući od dana primitka Odluke.

      Žalba se predaje u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

      Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb. 

XIII.             Vrsta postupka za dodjelu koncesija

Vrsta postupka kojim se daje koncesija je javni natječaj.

ŽUPAN:

Darko Koren, ing.građ.