Novi Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji

Dana 01. 01. 2014. stupili su na snagu novi Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/2013).

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

Zahtjevi za izdavanje akata za područje sjedišta u Koprivnici

Zahtjevi za izdavanje akata za područje ispostave u Križevcima

Zahtjevi za izdavanje akata za područje ispostave u Đurđevcu

Popis Javnopravnih tijela nadležna za područje djelovanja ureda

 

TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE AKATA PREMA ZAKONIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI:

SJEDIŠTE U KOPRIVNICI:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Antuna Nemčića 5/I kat, za područje općina:

Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac.

ISPOSTAVA U KRIŽEVCIMA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/1, za područje:

Grada Križevci,

Općina: Gornja Rijeka, Kalnik, Podravske Sesvete, Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec.

ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, za područje:

Grada Đurđevac,

Općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje.

LOKACIJSKA DOZVOLA

DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE

 PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

ZAKON O GRADNJI

Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima.

Investitor može u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te o načinu provedbe ovoga Zakona i/ili pojedinih odredbi prostornog plana.

 TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE

Građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i uporabnu dozvolu za određene građevine (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo te upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni dozvole donosi tijelo graditeljstva koje je izdalo dozvolu.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Uklanjanje građevina