NATREG – projekt u službi održivog upravljanja ekološki vrijednim pridravskim prostorom

U utorak, 9. ožujka 2010.god. održan je radni sastanak Pododsjeka za zaštitu okoliša sa predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije  na kojem su prezentirani sadržaj i ciljevi NATREG projekta (link na www.natreg.eu) Raspravljalo se o postojećoj problematici pilot područja te je zaključeno kako će ovaj projekt i izrađene prateće studije (Stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode,  Studija evaluacije prirodnih potencijala za razvoj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji i Studija slučaja koja će detaljno obraditi konkretne lokacije iz pilot područja) uvelike pomoći primjeni niza zakonskih propisa te će dati realne smjernice razvoju održivog gospodarstva pridravskog kraja.

Navedene stručne podloge ujedno će biti iskorištene i prilikom izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja rijeke Drave, trenutno preventivno zaštićene u kategoriji Regionalnog parka i sastavnog dijela proglašene Ekološke mreže Republike Hrvatske.  Suradnja i uključenost Pododsjeka u projekt realizirati će se u obliku  aktivnog sudjelovanja i organizacijskih aktivnosti u treninzima, odabiru najvažnijih dionika u prostoru, izradi članaka i priopćenja za javnost, prikupljanju podataka o primjerima dobre prakse kod upravljanja ili rješavanja problematike zaštićenih područja, stvaranju lokalne e-mreže dionika, predlaganju novih projektnih prijedloga, davanju prijedloga za rješavanje aktualnih problema u prostoru na konkretnim primjerima iz prakse, doprinosu izradi integriranih planova upravljanja i razvojnih strategija koji će biti temelj istima u širem prostoru budućeg zaštićenog područja rijeke Drave, povezivanja smjernica i ciljeva projekta s postupcima procjene utjecaja na ekološku mrežu i okoliš, sudjelovanja u follow-up projektima za pojedina pilot područja i dr.

U sljedećem razdoblju će se uz već uključene dionike moći uključiti i širi krug zainteresiranih te na taj način dati svoj doprinos kasnijem učinkovitijem upravljanju Regionalnim parkom Mura-Drava i, što je najvažnije, kvalitetnijem „suživotu“ zaštite prirode i ekonomskog korištenja potencijalnih resursa unutar navedenog područja.