NATJEČAJ za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove i pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije, raspisuju

 N A T J E Č A J
za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

1. Stručni suradnik/ica za poslove župana

jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

UVJETI:

 • sv./str. prvostupnik ekonomije, politologije
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

1. Voditelj/ica Odsjeka za financije, proračun i financijsko upravljanje i kontrole jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

UVJETI:

 • magistar  ekonomije,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,

2.   Viši stručni suradnik/ica za informatiku – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

UVJETI:

 • magistar informatike,
 • najmanje  jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radna mjesta na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku odnosno višu stručnu spremu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog imenovanja u službu.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o znanju rada na računalu,
 • dokaz o znanju engleskog jezika za radno mjesto broj 1. u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o imenovanju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelnicama upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-02/14-01/20
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica, 21. veljače 2014.

KLASA: 112-02/14-01/21
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica, 21. veljače 2014.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove
i
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu