NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 12/15.), župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

NATJEČAJ
za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa
za Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu

 

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina, zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstva i borbe protiv nasilja i diskriminacije, promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite, brige i izobrazbe djece i mladih te njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, razvoja demokratske političke kulture, zaštite i promicanja prava manjinskih društvenih skupina, promicanja i razvoja volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti, unapređenja zdravlja i prevencije, razvoja te promicanja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, da se prijave na financijsku podršku projektima/programima usmjerenim na ostvarenje interesa od općeg dobra.

CILJEVI I PRIORITETI NATJEČAJA

Osnovni cilj Natječaja za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju je osnaživanje sektora civilnog društva za provođenje projekata i programa koji su od osobitog interesa za opće dobro.

Specifični ciljevi ovog Natječaja odnose se na:

 • osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje projekata/programa koji doprinose kvaliteti života stanovnika Koprivničko-križevačke županije;
 • potporu inovativnim projektima/programima koji aktivno doprinose rješavanju problema u lokalnoj zajednici.

Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:

 1. unapređenje zdravlja i prevencija;
 2. promicanje vrijednosti Domovinskog rata;
 3. zaštita i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 4. zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba;
 5. jednakost i ravnopravnost te mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije;
 6. zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu;
 7. prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti;
 8. razvoj demokratske političke kulture;
 9. zaštita i promicanja prava manjinskih društvenih skupina;
 10. promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti;
 11. razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen ne predstavlja konačnu listu aktivnosti, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekta/programa.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 1. Unapređenje i očuvanje zdravlja i prevencija bolesti;
 2. Rano otkrivanje zloćudnih i kroničnih bolesti;
 3. Unapređenje zdravlja djece i mladih;
 4. Aktivnosti socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina u društvu;
 5. Aktivnosti socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata;
 6. Aktivnosti psihosocijalnog, zdravstvenog te humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji;
 7. Očuvanje tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata;
 8. Prevencija i suzbijanja bolesti ovisnosti;
 9. Psihosocijalna pomoć;
 10. Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;
 11. Razvoj mogućnosti u zajednici djece i mladih;
 12. Provođenje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji;
 13. Promicanje zdravlja, prevencija bolesti, briga i skrb o socijalnim potrebama te poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
 14. Razvoj demokracije, promicanje temeljnih ljudskih prava, prava nacionalnih manjina;
 15. Razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 16. Očuvanje tradicije i običaja.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati rečenicu: Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 631.000 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 85.000 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 31 dan, a završava 7. ožujka 2016. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31. 12. 2016. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje dvije godine u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave natječaja, koja je programski usmjerena na rad u spomenutim područjima što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila programske i financijske obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u prijemnom uredu) na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga
koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Ne otvarati –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/16-01/2
URBROJ:2137/1-07/04-16-1
Koprivnica, 5. veljače 2016.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ., v.r.