NATJEČAJ za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13 i 14/13) i članka 25. Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11 i 12/14) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje
lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji
 

 1. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih novčanih sredstva za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu: subvencija/donacija) za slijedeće namijene:
 2. Unos pernate divljači u lovišta,
 3. Unos zeca običnog u lovišta,
 4. Unos krupne divljači u lovišta,
 5. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima,
 6. Suzbijanje zaraznih bolesti, odstrel grabežljivaca,
 7. Izradu lovnogospodarske osnove,
 8. Provedba lovnogospodarske osnove,
 9. Troškovi garancije banke,
 10. Lovno streljaštvo,
 11. Osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu,
 12. Kupovina i najam zemljišta za osnivanje remiza za divljač, te nabavka repromaterijala u svrhu sprečavanja šteta od divljači,
 13. Projekti razvoja lovnog turizma,
 14. Izobrazba lovnih pripravnika,
 15. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, građevinska dozvola),
 16. Sprečavanje štete od divljači,
 17. Uređenje zaraštenih površina radi odvijanja prigonskih lovova,
 18. Izgradnju i adaptaciju objekata za obradu i čuvanje mesa divljači,
 19. Izgradnju i adaptaciju lovačkih domova.
 1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije/donacije te potrebna dokumentacija:

Korisnici subvencije/donacije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije (u daljnjem tekstu: korisnici), te ispunjavaju i druge uvijete i kriterije iz Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11 i 12/14) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Subvencija/donacija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom.

Pojedina subvencija/donacija isplaćuje se korisnicima nakon dostavljene dokumentacije propisane u zahtjevima koji su sastavni dio Odluke, do maksimalnog iznosa ukupno 50% od uplaćene lovozakupnine ili koncesije pojedinog korisnika.

Zahtjevi za subvenciju/donaciju se dostavljaju na županijskom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se do utroška sredstava predviđenih u proračunu Koprivničko-križevačke županije.

Obrazac zahtjeva će zainteresiranima biti dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu subvenciju/donaciju neće se razmatrati.

Raspored subvencija/donacija odobrava Župan Koprivničko-križevačke županije na prijedlog Povjerenstva za subvencije u unapređenju lovstva na području Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko je korisnik subvencije/donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih subvencija/donacija u narednih pet (5) godina.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, s naznakom “Zahtjev za subvenciju/donaciju za razvoj i unapređenje lovstva”- ne otvarati.

 1. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 17. studenog 2014. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnesene prijave, neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije.

 1. Informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, radnim danom od 7-15 sati.

Podrobnije o subvencijama/donacijama za razvoj i unapređenje lovstva kao i obrasce Zahtjeva možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 323-01/14-01/18
URBROJ: 2137/1-03/17-14-1
Koprivnica, 16. listopada 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.