Natječaj za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16, 41/16. i 67/16.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst),, članka 25. Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 12/14.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15. i 13/16.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), Programa 1015: Lovno gospodarstvo i šumarstvo (KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/17-15-14 od 26. studenog 2015.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje
lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih novčanih sredstva za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu: subvencija/donacija) za slijedeće namijene:

1. Unos pernate divljači u lovišta,
2. Unos zeca običnog u lovišta,
3. Unos krupne divljači u lovišta,
4. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima,
5. Suzbijanje zaraznih bolesti, odstrel grabežljivaca,
6. Izradu lovnogospodarske osnove,
7. Provedba lovnogospodarske osnove,
8. Troškovi garancije banke,
9. Lovno streljaštvo,
10. Osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu,
11. Kupovina i najam zemljišta za osnivanje remiza za divljač, te nabavka repromaterijala u svrhu sprečavanja šteta od divljači,
12. Projekti razvoja lovnog turizma,
13. Izobrazba lovnih pripravnika,
14. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, građevinska dozvola),
15. Sprečavanje štete od divljači,
16. Uređenje zaraštenih površina radi odvijanja prigonskih lovova,
17. Izgradnju i adaptaciju objekata za obradu i čuvanje mesa divljači,
18. Izgradnju i adaptaciju lovačkih domova.

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije/donacije te potrebna dokumentacija:

Korisnici subvencije/donacije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije (u daljnjem tekstu: korisnici), te ispunjavaju i druge uvijete i kriterije iz Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 12/14.) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Subvencija/donacija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom.

Pojedina subvencija/donacija isplaćuje se korisnicima nakon dostavljene dokumentacije propisane u zahtjevima koji su sastavni dio Odluke, do maksimalnog iznosa ukupno 50% od uplaćene lovozakupnine ili koncesije pojedinog korisnika.

Zahtjevi za subvenciju/donaciju se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se do utroška sredstava predviđenih u proračunu Koprivničko-križevačke županije, odnosno sredstava u iznosu od 50 % uplaćene lovozakupnine u 2015. godini, koja nisu utrošena sukladno Javnom pozivu vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 323-01/16-01/4, 2137/1-04/11-16-1 od 20. siječnja 2016. godine), a iznose ukupno 574.500,00 kuna.

Obrazac zahtjeva će zainteresiranima biti dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu subvenciju/donaciju neće se razmatrati.

Raspored subvencija/donacija odobrava Župan Koprivničko-križevačke županije na prijedlog Povjerenstva za subvencije u unapređenju lovstva na području Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko je korisnik subvencije/donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih subvencija/donacija u narednih pet (5) godina.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, s naznakom “Zahtjev za subvenciju/donaciju za razvoj i unapređenje lovstva”- ne otvarati.

IV. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 21. studenog 2016. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnesene prijave, neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije.

V. Informacije:

Informacije vezane uz ovaj natječaj, kao i propisane obrasce Zahtjeva, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, radnim danom od 7-15 sati i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/16-01/50
URBROJ: 2137/1-04/11-16-1
Koprivnica, 14. listopada 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.