NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2015./2016. akademskoj godini

Na temelju članka 3. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/14.) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2015./2016. (KLASA: 604-02/15-01/12, URBROJ: 2137/1-06/08-15-1 od 12. listopada 2015.) koju je donio župan Koprivničko-križevačke županije Povjerenstvo za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije
u 2015./2016. akademskoj godini

I.

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja, a koji studiraju na hrvatskim visokim učilištima upisanim u Upisnik visokih učilišta pri nadležnom ministarstvu ili na inozemnim visokoškolskim učilištima i to za:

 1. preddiplomski i diplomski studij za najviše 50 korisnika;
 2. poslijediplomski studij za najviše 10 korisnika.

II.

Kredit za studente preddiplomskog i diplomskog studija u iznosu 700,00 kuna mjesečno, odnosno 8.400,00 kuna godišnje osigurava poslovna banka. Kamatu na kredit za vrijeme korištenja kredita, mirovanja i otplate kredita podmiruje Koprivničko-križevačka županija, osim u slučajevima navedenim u članku 10., 13. i članku 18. stavku 6. i 7. Pravilnika.

Za poslijediplomski studij korisniku kredita odobrit će se kredit u iznosu od 50% iznosa ukupne školarine, ali ne više od 42.000,00 kuna. Kredit se poslijediplomcima isplaćuje jednokratno.

Visinu iznosa kredita i vrijeme trajanja kredita za korisnike preddiplomskog i diplomskog studija predlaže Povjerenstvo sukladno trajanju studija propisanom statutom ustanove za koju se kredit odobrava.

Za korisnike kredita na preddiplomskom studiju, Povjerenstvo predlaže visinu i trajanje kredita sukladno izjavi iz Prijave na natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije za preddiplomski i diplomski studij (OBRAZAC 1) iz koje se utvrđuje namjera nastavka studiranja na diplomskom studiju.

Za korisnike kredita na poslijediplomskom studiju Povjerenstvo predlaže vrijeme korištenja kredita u skladu s vremenom trajanja poslijediplomskog studija sukladno potvrdi visokog učilišta priloženoj u dokumentaciji za natječaj.

III.

Na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:
– za studente preddiplomskih i diplomskih studija:

 1. ispunjen i potpisan obrazac Prijave na natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije (“OBRAZAC 1” na www.arhiva.kckzz.hr)
 2. potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij na visokom učilištu, s naznakom smjera i studijske grupe iz koje je vidljiva godina studija u koju je student upisan akademske godine u kojoj podnosi zahtjev za kredit (originalni dokument),
 3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i dokumenta o završenoj srednjoj školi (svjedodžba o državnoj maturi, potvrda o položenim ispitima državne mature, svjedodžba o završnom radu) – (sve preslike),
 4. preslika osobne iskaznice kandidata,
 5. potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice (ako od izdavanja osobne iskaznice do podnošenja zahtjeva nije prošlo minimalno dvije godine) – (original).

– za studente poslijediplomskih studija:

 1. ispunjen i potpisan obrazac Prijave na natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije (“OBRAZAC 2” na www.arhiva.kckzz.hr)
 2. potvrda ili ugovor o upisu na poslijediplomski studij iz koje je vidljiv smjer i studijska grupa, datum upisa na studij, trajanje studija (ne završetak školovanja), visina školarine i godina studija u koju je student upisan akademske godine u kojoj podnosi zahtjev za kredit,
 3. potvrda poslodavca da ne sudjeluje u troškovima školarine, odnosno ako je student nezaposlen potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 4. preslika osobne iskaznice kandidata,
 5. potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice (ako od izdavanja osobne iskaznice do podnošenja zahtjeva nije prošlo minimalno dvije godine).

IV.

U slučaju prijave većeg broja kandidata preddiplomskih i diplomskih studija na natječaj prednost imaju studenti viših godina studija, višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja te studenti deficitarnih zanimanja (doktor medicine, mag. farmacije, mag. psihologije, učitelj glazbene kulture, učitelj matematike, učitelj fizike, učitelj njemačkog jezika i književnosti, učitelj engleskog jezika i književnosti, mag. rehabilitacije, mag. strojarstva, mag. građevinarstva, mag. elektrotehnike, mag. arhitekture, mag. prava), a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen Pravilnikom. Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Županije.

V.

Natječaj traje do 2. studenoga 2015. godine.
Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“.
Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

VI.

Rezultati natječaja – Lista reda prvenstva bit će objavljeni do 10. studenog 2015. god. na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Županije.
Studenti, podnositelji zahtjeva za kredit, u roku od 8 dana od dana objave Liste reda prvenstva imaju pravo prigovora. Pismeni prigovor se šalje poštom Županu, a u prigovoru se navodi osnova podnošenja, temeljena na dokazima.

Župan će o prigovoru riješiti u roku od 8 dana od zaprimanja istog te će pismeni odgovor studentu poslati poštom.

Župan za 2015./2016. akademsku godinu donosi odluku o dodjeli studentskih kredita u roku 20 dana od dana objave Liste reda prvenstva. Odluka se temelji na Listi reda prvenstva koju je utvrdilo Povjerenstvo nakon riješenih prigovora.

Župan će Odlukom o dodjeli studentskih kredita utvrditi koji su studenti ostvarili pravo na kredit, iznos i vrijeme korištenja kredita, krajnji rok u kojem je student dužan javiti Podravskoj banci namjeru zaključenja ugovora o kreditu i krajnji rok u kojem se može zaključiti ugovor o kreditu.

Studenti koji su ostvarili pravo na kredit, javljaju se u najbližu poslovnicu Podravske banke d.d. radi sklapanja ugovora o kreditiranju studenata. Ugovor sklapa korisnik kredita, Podravska banka d.d. i Koprivničko-križevačka županija.

Radi osiguranja kredita potrebno je osigurati najmanje jednog kreditno sposobnog sudužnika, a koji zajedno s korisnikom kredita potpisuje ugovor o kreditiranju studenata.

Korisnik kredita sam snosi troškove nabave bjanco mjenica i/ili zadužnica, te troškove ovjere potpisa ili solemnizacije kod javnog bilježnika.

VII.

Koprivničko-križevačka županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate, kao i godinu dana nakon završetka akademske godine (30. rujna), u kojoj je odslušan zadnji kolegij ukoliko student nije prije diplomirao, odnosno za vrijeme mirovanja te za vrijeme otplate kredita u skladu s člankom 17. stavkom 1. Pravilnika.

Za preddiplomski i diplomski studij rok otplate kredita jednak je roku korištenja kredita.

Korisnik kredita na poslijediplomskom studiju rok otplate ugovara s poslovnom bankom s tim da mjesečna rata otplate ne može biti manja od 700,00 kuna.

VIII.

Na temelju odluke Župana, Koprivničko-križevačka županija preuzet će:

 • u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su završili studij u roku od dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij, s prosjekom ocjena 4,60 ili višim,
 • pola otplate kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u roku od dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij s prosjekom ocjena od 4,20 do 4,59,
 • pola otplate kredita, a najviše do 21.000 kuna, za one korisnike poslijediplomskog studija koji su studij završili u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Prosjek ocjena se izračunava na način da se izračuna aritmetička sredina svih ocjena za vrijeme isplate kredita (uključujući i diplomske radove), dok se težinski prosjeci ocjena ne uzimaju u obzir.

Kod korisnika kredita na višepredmetnim studijima prosjek ocjena izračunava se na način utvrđen u stavku 2. ovog članka s tim da se uzimaju u obzir ocjene svih studija.

Korisnik kredita koji je završio poslijediplomski studij, podnosi Upravnom odjelu, u roku 30 dana od završetka studija dokaz, kojim se utvrđuje završetak u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Ostali korisnici kredita koji su završili studij u roku dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij s prosječnom ocjenom manjom od 4,20 sami vraćaju kredit u onoliko mjesečnih rata koliko je trajala isplata kredita.

Oni korisnici kredita koji nisu završili studij u roku dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij ili u navedenom roku ne dostave potvrdu o završetku studija sami vraćaju kredit s pripadajućom kamatom u vrijeme otplate kredita u onoliko mjesečnih rata koliko je trajala isplata kredita. Iznos kamate i naknade za sklapanje ugovora koje je Koprivničko-križevačka županija uplatila poslovnoj banci korisnik je dužan vratiti Koprivničko-križevačkoj županiji u cijelosti u roku 30 dana, uvećan za zakonsku zateznu kamatu obračunatu od prvog slijedećeg dana od dana kada je Koprivničko-križevačka županija platila subvenciju na ime redovne kamate po kreditu i naknadu za sklapanje ugovora.

Korisnici kredita poslijediplomskog studija koji nisu završili studij u roku utvrđenom ugovorom sami vraćaju kredit s pripadajućom kamatom prema roku otplate ugovorenom s poslovnom bankom s tim da mjesečna rata ne može biti manja od 700,00 kuna.

Korisnici kredita poslijediplomskog studija koji u dvostrukom roku od propisanog trajanja studija ne dostave dokaz o završetku dužni su Koprivničko-križevačkoj županiji u roku 60 dana od isteka toga roka vratiti iznos za subvencionirane kamate u vrijeme korištenja kredita i naknadu za sklapanje ugovora, uvećane za zakonsku zateznu kamatu obračunatu od prvog slijedećeg dana od dana kada je Koprivničko-križevačka županija platila subvenciju na ime redovne kamate po kreditu i naknadu za sklapanje ugovora.

IX.

Budući korisnik studentskog kredita Koprivničko-križevačke županije dužan je proučiti sve odredbe Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije: www.arhiva.kckzz.hr, kao i uvjete Podravske banke d.d.: Kamatna stopa na kredite iznosi 5,35% godišnje, promjenjiva, korisnik kredita je student, a sudužnik po kreditu je roditelj/staratelj, korisnici kredita nisu kreditno sposobni, pa se utvrđuje kreditna sposobnost sudužnika (roditelja/staratelja), a ukoliko sudužnik nije kreditno sposoban, može se ponuditi još jedan sudužnik. Studenti koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i imaju redovita mjesečna primanja, a tu mogu doći u obzir studenti na poslijediplomskom studiju i izvanredni studenti, ne moraju imati roditelja/staratelja kao sudužnika po kreditu. Sudužnika po kreditu potrebno je osigurati ukoliko korisnik kredita nema dovoljnu kreditnu sposobnost. Za sve ostale studente koji su u radnom odnosu i imaju redovna mjesečna primanja kao što su studenti na poslijediplomskom studiju i izvanredni studenti, te za sve ostale sudionike kreditnog posla kao što su sudužnici i jamci, potrebno je pribaviti kreditno izvješće iz HROK-a.
Krediti se odobravaju na temelju sljedeće dokumentacije:

 • zahtjev za kredit – popunjen i ovjeren za korisnika kredita, sudužnika i jamca
 • dokazi o kreditnoj sposobnosti,
 • preslike osobnih iskaznica korisnika kredita, sudužnika i jamaca
 • jedne bianco mjenice potpisane od korisnika kredita, sudužnika i jamaca
 • zadužnica za sve sudionike kreditnog posla

Vraćanje kredita osigurava se sljedećim instrumentima osiguranja:

 • jednom bianco potpisanom mjenicom od korisnika kredita, sudužnika i jamaca
 • javnobilježnički solemiziranom zadužnicom za korisnika kredita, sudužnike i jamce

1. za kredite odobrene do iznosa 42.000,00 kuna:

 • jednom bianco potpisanom mjenicom od korisnika kredita i sudužnika
 • javnobilježnički solemniziranom zadužnicom za korisnika kredita i sudužnika

2. za kredite odobrene od iznosa 42.000,00 kuna:
Dodatni instrumenti osiguranje kredita:

 • jedan ili najviše dva zajedno kreditno sposobna jamca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 048/658-222, a za informacije iz djelokruga poslova Podravske banke d.d. na telefon 072/655-206.

KLASA: 604-02/15-01/12
URBROJ: 2137/1-06/08-15-3
Koprivnica, 14. listopada 2015.

Povjerenstvo za kreditiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije