Natječaj za dodjelu studenskih kredita u 2009. – 2010. akademskoj godini

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2009/2010. (Klasa: 604-02/09-01/4, Urbroj: 2137/1-08-09-2) koju je donio Župan Koprivničko-križevačke županije 2. listopada 2009. god. i članka 4. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/08),

Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije

 u 2009/2010. akademskoj godini

I.

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja, a koji studiraju na hrvatskim ili europskim visokoškolskim javnim ustanovama ili ustanova s pravom javnosti i to za:

1.       preddiplomski studij          –           100 korisnika,

2.       diplomski studij                  –            35 korisnika,

3.       poslijediplomski studij      –            10 korisnika.

 

II.

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije isplaćuju se u suradnji s Podravskom bankom d.d. Koprivnica u iznosu 700,00 kn mjesečno, odnosno 8.400,00 kn godišnje, a za poslijediplomski studij korisniku kredita može se odobriti i viši iznos kredita, a najviše do iznosa visine školarine.

 

III.

Na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

1.      Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, soba br. 35 ili na mrežnim stranicama Županije: http://www.arhiva.kckzz.hr/user_content/documents/Obrazac-2009.doc )

2.      Potvrda o upisu na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij u 2009/2010. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe

3.      Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita

4.      Preslika osobne iskaznice kandidata ili potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice.

 

IV.

U slučaju prijave većeg broja kandidata na natječaj prednost imaju studenti viših godina studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen u Pravilniku o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Županije).

 

V.

Natječaj je otvoren:

          do 2. studenoga 2009. god. – za studente na preddiplomskom i diplomskom studiju,

          do kraja 2009/2010. akademske godine – za studente na poslijediplomskom studiju.

 

VI.

Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“.

Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječanog roka neće biti uzete u razmatranje.

 

VII.

Rezultati natječaja objavit će se do 10. studenoga 2009. god. na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Županije, a osim toga svaki student biti će i pojedinačno obavješten.

Studenti koji su ostvarili pravo na kredit, javljaju se u najbližu poslovnicu Podravske banke radi sklapanja ugovora o kreditiranju studenata. Ugovor sklapa korisnik kredita, Podravska banka i Koprivničko-križevačka županija.

Radi osiguranja kredita potrebno je osigurati jednog ili najviše dva kreditno sposobna jamca ili sudužnika, a koji zajedno s korisnikom kredita potpisuju ugovor o kreditiranju studenata.

Naknadu banke za sklapanje ugovora o kreditiranju studenata podmiruje Koprivničko-križevačka županija, a korisnik kredita sam snosi troškove nabave mjenice i zadužnice, te troškove ovjere potpisa kod javnog bilježnika.

 

VIII.

Kamate za vrijeme korištenja kredita, mirovanja, počeka i otplate kredita snosi Koprivničko-križevačka županija.

Korisnik kredita sam plaća kamate za vrijeme otplate kredita ukoliko dva puta zaredom ne upiše narednu godinu studija, odnosno ukoliko više od dva puta tijekom studiranja padne godinu, te ukoliko ne završi studij u roku od dvije godine od stjecanja apsolventskog statusa. Osim što sam podmiruje kamatu za vrijeme otplate u navedenim situacijama, dužan je Koprivničko-križevačkoj županiji vratiti kamate koje je ista platila temeljem njegova kredita, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

IX.

Na temelju odluke Župana, Koprivničko-križevačka županija preuzet će:

          u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po stjecanju apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena 4,00 ili višim,

          pola otplate kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po stjecanju apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena od 3,50 do 3,99,

          pola otplate kredita za one korisnike poslijediplomskog studija koji su studij završili u roku propisanom odgovarajućim aktom ustanove.

Kreditne obveze preuzimaju se za razdoblje u kojem primatelj kredita zadrži prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 658-222.

Klasa: 604-02/09-01/4

Urbroj: 2137/1-08-09-3

Povjerenstvo za kreditiranje studenata

 Koprivničko-križevačke županije