Nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije KLASA: 406-01/14-01/7, URBROJ: 2137/1-05/05-14-3, od 18. travnja 2014. godine, Koprivničko-križevačka županija objavljuje

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA
za kupnju osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije

       I.            PREDMET NADMETANJA

Koprivničko-križevačka županija prodaje osobni automobil Citroen C5

Model vozila: 2.0 HDI New business, s opremom koja uključuje automatski mjenjač s 6 brzina, automatsku električnu parkirnu kočnicu i ovjese hydractive III+

Boja vozila: crna s efektom

Broj šasije: VF7RDRHHACL507902

Datum prve registracije: 28.06.2012. godine

Vrsta motora: diesel-euro V

Snaga motora u kw: 120

Radni obujam motora: 1997 cm

Vrsta kočnica: dvokružna hidraulična + ESP

Prometna dozvola vrijedi do: 27.06.2014. godine

Prijeđenih kilometara: 99391

Početna cijena je 151.000,00 kuna.

     II.            UVJETI NADMETANJA

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

–       ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe

–       adresu

–       OIB

–       ponuđenu ukupnu cijenu u kunama.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!“. U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom “IZMJENA” ili “ODUSTANAK OD PONUDE”.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Koprivničko-križevačka županija, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, do zaključno 30. travnja 2014. godine u 1200 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u prijemnoj kancelariji (šalter sala).

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se bez odgađanja vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, prodavatelj će izabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno“, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 29. travnja 2014. godine, svaki radni dan u vremenu od 800 do 1400 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica. Osoba za kontakt: Patrick Kovač, mob: 098/170-4320.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Koprivničko-križevačka županija nije u sustavu PDV-a.

10% iznosa kupljenog automobila potrebno je uplatiti na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, a ostatak u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Kupac može preuzeti automobil čim cjelokupna uplata bude vidljiva na žiro-računu Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kod Melite Bušljeta na broj telefona: 048/658-223, e-mail: melita.busljeta@kckzz.hr.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.