Mladen Jozinović, direktor društva „Piškornica“ d.o.o. održao konferenciju za novinare

Mladen Jozinović, direktor društva „Piškornica“ d.o.o. održao je danas u prostoru Društva konferenciju za novinare i prenio nazočnima informacije o aktualnom stanju i aktivnostima u realizaciji projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (RCGO).

Rekao je da Piškornica do kraja ove godine treba ishoditi lokacijsku dozvolu i predati aplikacije za sufinanciranje sredstvima iz fondova Europske unije, što bi značilo povlačenje 55 milijuna eura bespovratnih sredstava, a u konačnici to znatno utječe na povoljniju cijenu zbrinjavanja otpada u RCGO. U suprotnom će se projekt financirati putem javno-privatnog partnerstva, a u tom slučaju će i cijena biti veća.

Izjavio je da ga kao direktora društva, zaduženog za realizaciju RCGO, u razvoju tog projekta uvelike ometaju sudski sporovi koje su Grad Koprivnica i GKP Komunalac d.o.o. poveli protiv Općine Koprivički Ivanec, a vezano za lokaciju budućeg RCGO. Komunalac se u tim postupcima poziva na državni interes, a da za isti nema nikakvo zakonsko uporište. Naprotiv, svi zaključci sa sastanaka u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (MZOIP), kao i dopisi i suglasnosti istog, upućuju na to da je RCGO Piškornica projekt od državnog interesa i da kao takav ima punu podršku državnih institucija nadležnih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Tome u prilog govori i činjenica da je MZOIP izdalo suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku činkovitost za stopostotno financiranje provedbe istražnih radova i izrade projektno-tehničke dokumentacije, kao i beskamatnog zajma za otkup zemljišta radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokacijama pretovarnih stanica i regionalnog centra.

Sukladno terminskim planovima izrađenim od strane MZOIP-a za projekte CGO-a, dostava izrađene aplikacije Europskoj komisiji za sufinanciranje projekta RCGO Piškornica iz Strukturnih fondova EU planirana je u drugom kvartalu 2013. godine. 

Projekt Piškornica ide bez obzira na to da li će Grad Koprivnica potpisati Sporazum o preuzimanju otpada sa Piškornicom, ili ne. Jozinović vjeruje da će ga i preostale četiri jedinice lokalne samouprave potpisati (Sokolovac, Jalžabet, Vinica i Donja Voća).

Kazao je da tehnologija mehaničko-biološke obrade otpada sasvim zadovoljava kriterije zaštite okoliša, što dokazuje ne samo Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, izdano od MZOIP-a u veljači ove godine, već i Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 22. ožujka 2012. godine, kojim je odbijena tužba Grada Koprivnice protiv rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izdanog od tada Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Mihaela Juranić
PIŠKORNICA d.o.o.