Međunarodni dan djeteta obilježava se uz predstavljanje publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”

Danas, 20. studenoga, obilježava se Međunarodni dan djeteta, odnosno dan kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. S obzirom na epidemiološku situaciju, ovaj se važni datum obilježava virtualno i to predstavljanjem publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” koja je nastala u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju.

Između ostalog, u publikaciji se navodi kako je u širem smislu dječja participacija zajednički krovni pojam koji se odnosi na sve aktivnosti sudjelovanja djece te izražavanja mišljenja djece, dječje dobrobiti i aktivnog građanstva. U užem smislu dječja participacija odnosi se na ostvarivanje participativne skupine prava propisanih u Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989.) i to najviše na članak 12, koji govori kako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose. Osim prava koja se spominju u članku 12, participativna prava djece odnose se i na druga ključna građanska prava, kao što su pravo na slobodu izražavanja (čl. 13), pravo na slobodu misli, savjesti i vjere (čl. 14), pravo na slobodu udruživanja (čl. 15) i pristup informacijama (čl. 17) te pravo na zaštitu privatnosti (čl.16). Participirati tako znači dobivati i dijeliti informacije, biti pitan/pitana i konzultiran/konzultirana o stvarima koje se tiču djetetova života, sudjelovati u dječjim predstavničkim tijelima, sudjelovati u odlukama koje su važne za djecu i njihov život, predlagati i ostvarivati vlastite ideje i projekte, a sve to uz podršku i poštovanje odraslih i vršnjaka te u skladu s vlastitim interesima i mogućnostima.

Koprivničko-križevačka županija dovršila je Strategiju projekta „Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“ za razdoblje 2020.-2022. godine koja će biti dana na usvajanje na sljedećoj sjednici Županijske skupštine. Ovaj iznimno važan dokument, u čijoj su izradi sudjelovali stručnjaci iz područja zdravlja djece, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, kulture i komunikacija, sporta te iz područja sigurnosti mladih, detaljno prikazuje projekte i aktivnosti kojima Županija nastoji svakom djetetu osigurati jednake mogućnosti i priliku za razvoj, pritom stavljajući na raspolaganje sve svoje ustanove i resurse kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe djece i mladih. Potrebno je naglasiti kako se Županija prije tri godine među prvima uključila u projekt „Županije-prijatelji djece“ u želji da se promicanje dobrobiti djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini podigne na još veću razinu.

“Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” promovirat će se u svim županijama, gradovima i općinama te odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i predstavničkim tijelima, kako bi svi zajedno omogućili djeci aktivno participiranje u odlučivanju “jer djeca znaju bolje od odraslih što im treba.”

Obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta nastoji se senzibilizirati javnost o potrebi zaštite djece od svih oblika zlouporabe, nasilja i diskriminacije te potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama da poduzmu konkretne korake u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su upravo ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“ te se od 20. studenoga 1989. godine u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta.

Izvor fotografije: UNICEF Hrvatska

Služba ureda župana

Smjernice CPAB brosura_03-20_WEB-2