Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini

Na sastanku održanom 15. studenog 2018. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini

 
Listu možete vidjeti OVDJE.

Ukoliko dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članaka 9. stavka 9. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16. i 15/18.).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

KLASA: 604-02/18-01/76
URBROJ: 2137/1-07/08-18-4
Koprivnica, 15. studenog 2018.

 

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije