Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini

Na sastanku održanom 14. studenog 2016. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

LISTU REDA PRVENSTVA
za dodjelu studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini

Listu možete vidjeti OVDJE.

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u tekućoj akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

KLASA: 604-02/16-01/131
URBROJ: 2137/1-07/07-16-3
Koprivnica, 15. studenog 2016.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije