Kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja u KKŽ, studeni 2010

NEZAPOSLENOST

Krajem mjeseca studenoga na području Koprivničko-križevačke županije bilo je evidentirano 7.417 nezaposlenih osoba, pri čemu je evidentiran 3.671 muškarac s udjelom od 49,5% naspram 3.746 nezaposlenih žena s udjelom od 50,5%.

 

Ispostava

Muškarci

Žene

Ukupno

Đurđevac

997

1.064

2.061

Koprivnica

1.843

1.863

3.706

Križevci

831

819

1.650

Ukupno PS

3.671

3.746

7.417

U odnosu na mjesec listopad radi se o 193 osobe ili 2,7% više, dok je u odnosu na mjesec studeni prethodne godine zabilježeno 650 osoba ili 9,6% više.

Rast broja nezaposlenih osoba kroz mjesec evidentiran je u svim Ispostavama, i to u Ispostavi Đurđevac za 66 osoba ili 3,3%, u Ispostavi Koprivnica za 106 osoba ili 2,9%, te u Ispostavi Križevci za 21 osobu ili 1,3%.

Spolna struktura nezaposlenih osoba

U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih žena povećao se za 92 žene ili 2,5%, dok se broj nezaposlenih muškaraca povećao za 101 muškarca ili 2,8%. U odnosu na studeni prethodne godine broj žena se povećao za 107 žena ili 2,9%, a broj muškaraca za 543 muškarca ili 17,4%.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih žena povećao se u svim Ispostavama, i to u Ispostavi Đurđevac za 50 žena ili 4,9%, u Ispostavi Koprivnica za 29 žena ili 1,6%, te u Ispostavi Križevci za 13 nezaposlenih žena ili 1,6%. Broj nezaposlenih muškaraca povećao se u Ispostavi Đurđevac za 16 muškaraca ili 1,6%, u Ispostavi Koprivnica za 77 muškaraca ili 4,4%, te u Ispostavi Križevci za 8 muškaraca ili 1,0%.

Struktura nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu

 

UKUPNO

Muškarci

Žene

Bez škole i nezavršena osnovna škola 

925

554

371

Osnovna škola

1.730

753

977

SŠ za zanimanje do 3 godine i škola za KV i VKV radnike

2.774

1.585

1.189

SŠ za zanimanja od 4 i više godina 

1.409

538

871

Gimnazija 

153

70

83

Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

224

86

138

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

202

85

117

Ukupno

7.417

3.671

3.746

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojnije su osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.774 osobe ili 37,4%).Struktura nezaposlenih osoba po dobi

Dob

Ukupno

Udio ( % )

Muškarci

Udio (%)

Žene

Udio ( % )

15-19

547

7,4

323

8,8

224

6,0

20-29

2.259

30,4

1.070

29,1

1.189

31,7

30-39

1.458

19,7

628

17,1

830

22,2

40-49

1.384

18,7

598

16,3

786

21,0

50-59

1.611

21,7

899

24,5

712

19,0

60 i više

158

2,1

153

4,2

5

0,1

 Nezaposlenih hrvatskih branitelja krajem studenoga bilo je 539 (3,7% više nego krajem listopada), a u ukupnom broju nezaposlenih čine 7,3% udjela.

Ulazak u evidenciju

Novoprijavljenih osoba tijekom studenoga 2010. godine bilo je 723 (2,0% manje nego u listopadu, te 9,9% više nego u studenome prethodne godine), od čega direktno iz radnog odnosa dolaze 523 osobe ili 72,3%, iz individualne poljoprivrede 1 osoba ili 0,1%, iz nekog drugog oblika rada 2 osobe ili 0,3%, direktno iz redovnog školovanja 45 osoba ili 6,2% te iz neaktivnosti njih 152 ili 21,0%. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Koprivnica (375 osoba ili 51,8%), te u Ispostavi Đurđevac i Ispostavi Križevci (po 174 osobe ili 24,1%).

Nezaposlene osobe direktno iz radnog odnosa najviše dolaze iz prerađivačke industrije (131 osoba ili 25,0%), trgovine (77 osoba ili 14,7%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (73 osobe ili 14,0%), građevinarstva (54 osobe ili 10,3%) te iz djelatnosti javne uprave i obrane; obveznog socijalnog osiguranja (40 osoba ili 7,6%).

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 610 ili 84,4% ima prethodno radno iskustvo, a u evidenciju Zavoda u najvećem broju došli su iz slijedećih razloga:

  • istek rada zaposleniku na određeno vrijeme: 324 osobe ili 53,1%
  • poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga: 158 osoba ili 25,9%
  • sporazumni prekid radnog odnosa: 43 osobe ili 7,1%.
  • istek rada zaposleniku na sezonskim poslovima: 38 osoba ili 6,2%.

U prvih jedanaest mjeseci 2010. godine u evidenciju Zavoda se prijavilo 6.696 novoprijavljenih osoba, što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine više za 8,5% ili 522 osobe. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa osoba koje dolaze direktno iz radnog odnosa su istek rada zaposleniku na određeno vrijeme (2.023 osobe, povećanje za 12,5% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine), poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (1.377 osoba, povećanje za 6,6% u odnosu na isto razdoblje 2009.) i na osnovu sporazuma zaposlenika i poslodavca (385 osoba, smanjenje za 9,8% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine).

ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 120 potreba za radnicima od strane poslodavaca, što je za 57,9% manje nego u listopadu, te za 49,4% manje nego u studenome prethodne godine. 

Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (25,8%), zatim obrazovanju i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (po 15,0%), građevinarstvu (11,7%), prerađivačkoj industriji (10,0%) te trgovini (8,3%).

Najtraženija zanimanja u mjesecu studenome su: šumski radnik (25 osoba), čistačica (12 osoba), prodavač (10 osoba), zidar (4 osobe) te doktor opće medicine, diplomirani ekonomist, komercijalist, administrativni službenik, kuhar, konobar i pekar (po 3 osobe).

U jedanaest mjeseci 2010. godine ukupno je prijavljeno 3.238 potreba za radnicima od strane poslodavaca što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, kada je prijavljeno ukupno 2.800 potreba za radnicima, više za 15,6%. Najviše je potreba za radnicima prijavljeno u djelatnosti prerađivačke industrije (980 osoba ili 30,3% od ukupnog broja prijavljenih potreba), obrazovanja (389 osoba ili 12,0%), građevinarstva (374 osobe ili 11,6%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (315 osoba ili 9,7%), trgovine (286 osoba ili 8,8%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (261 osoba ili 8,0%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (179 osoba ili 5,5%) te javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (168 osoba ili 5,2%).

Govorimo li o izlasku iz evidencije, od ukupno 530 osoba brisanih iz evidencije Zavoda (1,0% više nego u listopadu), pri čemu se 50,6% odnosi na muškarce, a 49,4% na žene, najveći je broj brisanih zbog zapošljavanja (280 osoba ili 52,8%). Od ostalih razloga u najvećem udjelu slijede nejavljanje u dva uzastopna roka (77 osoba ili 14,5%), neaktivnost u traženju zaposlenja (61 osoba ili 11,5%), umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu (26 osoba ili 4,9%), ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (26 osoba ili 4,9%), odjava s evidencije (22 osobe ili 4,2%) te stručno osposobljavanje za rad (13 osoba ili 2,5%).

Zaposlenih osoba s evidencije u mjesecu studenome bilo je 280 (od čega 140 ili 50,0% muškaraca naspram 140 ili 50,0% žena), a gledano prema razini obrazovanja, zapošljavanje je u najvećem broju ostvareno za osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (111 osoba ili 39,6%).

Promatramo li trajanje sklopljenih ugovora o radu, od ukupnog broja osoba zaposlenih iz evidencije – njih 89,6% s poslodavcem je sklopilo ugovor na određeno vrijeme.

U jedanaest mjeseci 2010. godine ukupno je iz evidencije nezaposlenih zaposleno 3.428 nezaposlenih osoba što je za 31,5% više nego u istom razdoblju 2009. godine kada je ukupno zaposleno 2.606 osoba iz evidencije. Najviše zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda je zaposleno u djelatnosti prerađivačke industrije (878 osoba ili 25,6%), trgovine (499 osoba ili 14,6%), građevinarstva (444 osobe ili 13,0%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (367 osoba ili 10,7%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (286 osoba ili 8,3%), obrazovanju (159 osoba ili 4,6%), javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (134 osobe ili 3,9%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (125 osoba ili 3,6%) te poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (106 osoba ili 3,1%).

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

Tijekom studenoga 2010. godine novčanu je naknadu primilo 2.030 osoba, što je 27,4% ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Taj je broj za 70 osoba ili 3,6% veći od broja korisnika u mjesecu listopadu, dok u odnosu na studeni prethodne godine bilježi pad od 0,8%. Muškarci čine 53,1% ukupnog broja korisnika naspram 46,9% žena, a najveći broj korisnika prema razini obrazovanja čine osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (38,6%).

NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2010. GODINU

Provedbom Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu, do 30. studenoga 2010. godine zaprimljeno je 178 zahtjeva s obuhvatom od 422 osobe, od čega je pozitivno riješeno 160 zahtjeva s obuhvatom od 401 osobe. Do kraja mjeseca odobren je poticaj za zapošljavanje za 246 osoba, za 30 osoba je odobreno stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te je 125 osoba je upućeno na obrazovanje.

Tablica u nastavku daje pregled ukupnog broja osoba za koje je odobreno zapošljavanje odnosno koje su upućene na obrazovanje prema Nacionalnom planu poticanja zapošljavanja:

NAZIV MJERE

BROJ OSOBA

Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža

19

Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

29

Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina

1

Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

6

Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih

1

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

0

Financiranje obrazovanja

125

Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu

173

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

30

Javni radovi za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine

17

UKUPNO:

401

Dražen Ištvanović, Rukovoditelj Odjela analitike, statistike i informatike

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci