Kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

KREDITIRANJE STUDENATA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA KREDITIRANJE:
Krediti se dodjeljuju redovnim i izvanrednim studentima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave natječaja, a koji studiraju na hrvatskim ili europskim visokoškolskim javnim ustanovama ili ustanova s pravom javnosti.

IZNOS KREDITA:
700,00 kn mjesečno, odnosno 8.400,00 kn godišnje.
Za poslijediplomski studij korisniku kredita može se odobriti i viši iznos kredita, a najviše do iznosa visine školarine.

ISPLATA KREDITA:
Svakog mjeseca do 15. u mjesecu

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE KREDITA:
Temeljem raspisanog natječaja podnosi se prijava u kojoj se navodi:
– naziv fakulteta na kojem student studira,
– godina upisa na predmetni fakultet,
– godina studija upisana u tekućoj akademskoj godini,
– za studente dodiplomskog studija, izjašnjavanje o namjeri nastavka školovanja na diplomskom studiju,
– dosadašnja postignuća i uspjeh na studiju,
– ambicije i želje vezane za zapošljavanje i mjesto trajnog nastanjivanja.
Prijavi se prilažu:
– potvrda o upisu na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
– prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita,
– preslika osobne iskaznice kandidata,
– potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice.
U slučaju prijave većeg broja kandidata na natječaj prednost imaju studenti viših godina studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen u Pravilniku (link na pravilnik).

KOME SE PODNOSE PRIJAVE:
Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Nemčićeva 5, 48000 KOPRIVNICA, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“

TKO DONOSI ODLUKU O STUDENTSKIM KREDITIMA:
Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije utvrđuje broj studentskih kredita koji će se dodijeliti u pojedinoj akademskoj godini, a temeljem provedenog natječaja Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), svojom odlukom temeljem prije navedenog postupka utvrđuje studente koji su ostvarili pravo na kredit, visinu kredita i trajanje korištenja kredita.

OBAVJEŠTAVANJE STUDENATA O REZULTATIMA NATJEČAJA:
Natječajem se propisuje mjesto objavljivanja rezultata natječaja i rok objave, a svaki student se osim toga pojedinačno obavještava o rezultatima natječaja.

SKLAPANJE UGOVORA O KREDITIRANJU STUDENATA:
Studenti koji su ostvarili pravo na kredit temeljem odluke Povjerenstva, javljaju se u najbližu poslovnicu Podravske banke radi sklapanja ugovora o kreditiranju studenata.
Ugovor sklapa korisnik kredita, Podravska banka i Koprivničko-križevačka Županija.

SREDSTVA OSIGURANJA:
Radi osiguranja kredita potrebno je osigurati jednog ili najviše dva kreditno sposobna jamca ili sudužnika kojima su potrebne potpisane i ovjerene zadnje tri platne liste, a koji zajedno s korisnikom kredita potpisuju ugovor o kreditiranju studenata. Osim toga, korisnik kredita zajedno sa jamcima potpisuje i ovjerava kod javnog bilježnika zadužnicu. Osim mjenice korisnik kredita i jamci potpisuju u banci mjenicu što nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

TROŠKOVI:
Naknadu banke za sklapanje ugovora o kreditiranju studenata podmiruje Koprivničko-križevačka županija.
Korisnik kredita sam snosi troškove nabave mjenice i zadužnice, te troškove ovjere potpisa kod javnog bilježnika.

TKO PODMIRUJE KAMATE NA KREDIT:
Kamate za vrijeme korištenja kredita, mirovanja, počeka i otplate kredita snosi Koprivničko-križevačka županija.
Korisnik kredita sam plaća kamate za vrijeme otplate kredita ukoliko dva puta zaredom ne upiše narednu godinu studija, odnosno ukoliko više od dva puta tijekom studiranja padne godinu, te ukoliko ne završi studij u roku od dvije godine od stjecanja apsolventskog statusa. Osim što sam podmiruje kamatu za vrijeme otplate u navedenim situacijama, dužan je Koprivničko-križevačkoj županiji vratiti kamate koje je ista platila temeljem njegova kredita, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

TKO VRAĆA KREDIT BANCI
Korisnik kredita sam vraća kredit banci osim pod određenim okolnostima kada ovu obvezu umjesto njega preuzima Koprivničko-križevačka županija.

U KOJIM SLUČAJEVIMA KORISNIK KREDITA NE MORA SAM VRATITI KREDIT
Na temelju odluke Županijskog poglavarstva, Koprivničko-križevačka županija preuzet će:
– u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po stjecanju apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena 4,00 ili višim,
– pola otplate kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po stjecanju apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena od 3,50 do 3,99,
– pola otplate kredita za one korisnike poslijediplomskog studija koji su studij završili u roku propisanom odgovarajućim aktom ustanove.
Kreditne obveze preuzimaju se za razdoblje u kojem primatelj kredita zadrži prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije.