Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županijske uprave, u utorak 14. svibnja, održana je Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije kojoj su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić  te nadležne županijske pročelnice. Sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, župan je sazvao sjednicu i rukovodio prvim dijelom sjednice na čijem početku je čestitao novoizabranim vijećnicima i vijećnicama.

Utvrđeno je da konstituiranju Vijeća prisustvuje većina članova te da ono može donositi pravovaljane odluke, nakon čega je član Vijeća Branko Dulikravić predložio nadopunu dnevnog reda točkom „Izbor potpredsjednika Vijeća“  koji je jednoglasno usvojen.

Aleksandar Bojanić, kao član Vijeća koji je dobio najviše glasova prema Odluci o konačnim rezultatima, izabran je za predsjedavatelja te je podnio izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća. Od ukupno 1971 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 150 birača odnosno 7,61%.

Nakon prihvaćanja Izvješća, proveden je postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika kao i potpredsjednika Vijeća. Tajnim glasovanjem za predsjednika Vijeća izabran je Jovo Manojlović iz Velikih Sesveta, a za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Aleksandar Bojanić iz Ribnjaka, dok su za potpredsjednike Vijeća izabrani: Branko Dulikravić iz Velikog Poganca, Dejan Badalin iz Prnjavora Lepavinskog i Goranko Latković iz Koprivnice.

U Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko – križevačke županije izabrani su: Aleksandar Bojanić, Jovo Manojlović, Branko Dulikravić, Nikica Štibić, Miladin Vitanović,  Dušan Ostojić, Veljko Vitanović, Emina Đurašević, Slobodan Grubačević, Dušan Dulikravić, Izvorinka Milinčić, Dejan Badalin, Branko Crljenica, Milan Savić, Goranko Latković, Milenko Dulikravić, Marija Vranković, Bosiljka Rakić, Mihajlo Savić, Dragica Mamula, Radomir Radmilović, Gospava Gojković, Mihajlo Kolar, Obrad Ćetojević i Saša Kokier.

Služba ureda župana