Javni uvid u Nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta Rješenja o okolišnoj okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 166. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 16., stavka 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ br. 8/14), članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke s informacijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:UP/I 351-03/18-02/53, URBROJ:517-03-1-3-1-18-9 od 24. prosinca 2018.) objavljuje početak

 J A V N O G    U V I D A
u Nacrt rješenja o izmjeni  i dopuni uvjeta koji su određeni
Rješenjem o okolišnoj dozvoli
odlagališta otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.,  Đurđevac

 I.

Nacrt rješenja o izmjeni  i dopuni uvjeta utvrđenih Rješenjem o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada „Peski“, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. iz Đurđevca upućuje se na javni uvid u trajanju od 30 dana.                                     

II.

Za vrijeme trajanja objave u razdoblju od 30 dana javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (https://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i  Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr/) biti omogućen uvid u
Rješenje o izmjeni  i dopuni uvjeta okolišne dozvole – Nacrt (u daljnjem tekstu: Nacrt Rješenja).

III.

Uvid u Nacrt Rješenja traje 30 dana u periodu od 8. siječnja 2019. do 8. veljače 2019. godine u kojem periodu je moguće izvršiti uvid u digitalnu dokumentaciju (Nacrt rješenja) na internetskim stranicama.

IV.

Primjedbe  na Nacrt rješenja dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva, na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb s naznakom: Uvid u Nacrt rješenja – odlagalište otpada „Peski“, poziv na broj: KLASA:UP/I-351-03/18-02/53, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr.

Primjedbe je u istom razdoblju moguće dostaviti i na adresu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode ili na e-mail: pisarnica@kckzz.hr s naznakom: Za okoliš – okolišna dozvola „Peski“, Đurđevac.

V.

Ova obavijest biti će objavljena na objavnim pločama Županije i Grada te mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Grada, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu  prirode

KLASA:351-03/19-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-18-2 
Koprivnica, 31. prosinca 2018.