Javni poziv za uvid u spis predmetau postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Vodocrpilište “Đurđevac 2”,

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000002
URBROJ: 2137/1-04/102-15-0009
Đurđevac, 23.10.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Vodocrpilište “Đurđevac 2”,

na katastarskim česticama k.č.br. 204/1, 205/3, 192/1, 221/2, 225/12, 188/3, 224/2, 223/10, 7194, 7198/10, 186/1, 188/2, 193/1, 4939/3, 4939/4 i 7451/1 k.o. Đurđevac II (Grabanka, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.11.2015. godine od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, Stjepana Radića 1, prizemlje soba 5 (tel. 048 818-419).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA PODODSJEKA UNUTAR ISPOSTAVE U ĐURĐEVCU
Elizabeta Čmrlec , bac.arch., v.r.