Javni poziv za uvid u spis predmeta – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ODVODNJA OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA IMBRIOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/9
URBROJ: 2137/1-05/12-17-6
Koprivnica, 27.01.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ODVODNJA OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA IMBRIOVEC -, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2095/1, 260/1, 2118, 2114/4, 2106, 2097/2, 2099/2,446/2, 446/1, 2098/2, 181/27, 968/143 k.o. Imbriovec (naselje Imbriovec).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 7. veljače 2017. godine (utorak), u vremenu  od   8,00 sati do 14,00sati, u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje,  gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica,  Nemčićeva 5, soba 44/I.                                                                                                                          

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj, bac.aedif., v.r.