Javni poziv za uvid u spis predmeta – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava s pratećom infrastrukturom – CESTA U “ZONI A” S PRATEĆOM INFRASTUKTUROM

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000024
URBROJ: 2137/1-05/108-17-0008
Đurđevac, 10.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC, HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava s pratećom infrastrukturom – CESTA U “ZONI A” S PRATEĆOM INFRASTUKTUROM (vodovod, plinovod, fekalna i oborinska odvodnja, javna rasvjeta i DTK kabelska kanalizacija), 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3247/1 (grunt.br.čest. 3347, 3348/3, 3350/3), 3247/2 (grunt.br.čest. 3328/1), 3264 (grunt.br.čest. dio 3327/3), 3265 (grunt.br.čest. 3325/1, 3326/1), 3266 (grunt.br.čest. 3325/2, 3326/2), 3267 (grunt.br.čest. 3321/2, 3322/2), 3268 (grunt.br.čest. dio 3321/3, 3322/3), 3269 (grunt.br.čest. dio 3321/1, 3322/1), 3270 (grunt.br.čest. dio 3319/1), 3271 (grunt.br.čest.  dio 3318/1), 3272 (grunt.br.čest. 3318/2, dio 3319/2), 3273 (grunt.br.čest. 3314/1/A, 3315/1/A, 3316/1, 3316/1/A/1), 3274 (grunt.br.čest. 3314/1/B, 3315/1/B, 3316/2, 3316/1/A/2), 3275 (grunt.br.čest. 3314/2/A, 3315/2/A, 3316/3), 3276 (grunt.br.čest. 3314/2/B, 3315/2/B, 3316/4), 3277/1 (grunt.br.čest. 3311/2, 3314/3, 3315/3, 3316/3/A), 3277/2 (grunt.br.čest. 3311/5), 3283 (grunt.br.čest. 3311/3), 3286 (grunt.br.čest. 3308/5, 3310, dio 3311/1, 3311/4), 3295 (grunt.br.čest. 3309/5, 3309/21), 3294 (grunt.br.čest. 3309/10), 3293 (grunt.br.čest. 3309/1), 3296/1 (grunt.br.čest. 3309/4, 3309/7, 3309/8, 3309/17), 3297/1 (grunt.br.čest. 3307/2, 3309/3, 3309/9), 3297/2 (grunt.br.čest. 3306/3), 3408 (grunt.br.čest. 7306), 3331 (grunt.br.čest. 3583), 3287 (grunt.br.čest. dio 3311/1) i 3243 (grunt.br.čest. 7305) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Industrijska zona “A”).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.03.2017.  od 8,00 do 10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, S. Radića 1, Đurđevac, soba br. 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec, bac.arch., v.r.