Javni poziv za uvid u spis predmeta – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija postojećih prometnica u općini Rasinja

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000026
URBROJ: 2137/1-05/07-17-0005
Koprivnica, 17.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Rasinja, Trg Sv. Florijana 2, Rasinja
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija postojećih prometnica u općini Rasinja, 2. skupine

na građevnoj čestici k.č.br. 2197/3 k.o. Duga Rijeka (Općina Rasinja, predio “Nikolin Jarak”).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.07.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Općina Rasinja, Trg sv. Florijana 2, Rasinja.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.