Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 4628/1, 2384/6, 2384/5 i 2385 sve k.o. Novigrad Podravski

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000027
URBROJ: 2137/1-05/01-20-0004
Koprivnica, 21.01.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Božidar Oršulić, HR-48350 Đurđevac, Virovska 52C, Novigrad Podravski

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena
na novoformiranoj građevnoj čestici 2384/5, 2384/6, dio 4628/1 i dio 2385 k.o. Novigrad Podravski (Novigrad Podravski).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.