Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000005
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0005
Koprivnica, 14.02.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, 3. skupine,

na katastarskim česticama:

  • č.br. 908, 496/1, 952, 577/4, 918, 825/2, 984, 528/2, 922, 979/96, 924/1, 612/2, 612/1, 610/3, 909, 544/1 k.o. Sokolovac (Sokolovac),
  • č.br. 1086, 884/2, 891/13, 891/20, 907/5, 907/4, 907/1, 877/1, 1120/2, 1120/1, 1085, 908, 909, 1111, 766, 1084/1, 767, 1100, 1084/2, 579, 578/2, 1116/7, 582/5, 582/4, 582/3, 582/1, 584/6, 1091/1 k.o. Velika Mučna (Velika Mučna),
  • č.br. 288, 312 k.o. Reka (Reka).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.02.2017 od 12:00 do 14:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, dipl.ing.građ.