Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – Molve

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/105-19-0008
Đurđevac, 04.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u naselju Molve – preostali dio

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 566, 717/1, 4469/1, 4470, 4474, 4475, 4476/1, 4476/2, 4634/2, 4634/3, 4484, 4486, 4490/1, 4491, 4492/1, 4492/2, 4495, 4496/1, 4496/2, 4498, 4499, 4500, 4501/1, 4501/3, 4502, 4509, 4510, 4511, 4512, 4749, 4750, 4751, 4752, 4747/1, 4747/2, 4887, 5086/2 k.o. Molve (Molve).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.12.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.