Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – odlagalište komunalnog otpada “Piškornica”, sustav aktivnog otplinjavanja i kogeneracijsko postrojenje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001
URBROJ: 2137/1-05/01-20-0009
Koprivnica, 18.02.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., HR-48000 Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – odlagalište komunalnog otpada “Piškornica”, sustav aktivnog otplinjavanja i kogeneracijsko postrojenje

na katastarskim česticiama 3082/62, 3082/62, 3037/3, 3037/2 i 3037/1 (nove oznake katastarskih čestica 663 i 596) k.o. Koprivnički Ivanec (Koprivnički Ivanec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.