Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste D22 (Ul.F. Supila) i lokalne ceste LC 26055 i ŽC 2210 (Ul.T. Smičiklasa) u Križevcima, 1. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0005
Križevci, 28.08.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građevinu infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste D22 (Ul.F. Supila) i lokalne ceste LC 26055 i ŽC 2210 (Ul.T. Smičiklasa) u Križevcima, 1. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 2326, 2328, 2331, 2332, 891/1, 892/1, 914/1, 914/2, 914/8, 915/1 i 915/2, k.o. Križevci (Križevci, raskrižje Supilove i Smičiklasove ulice).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09.2015 u 11:00-13:00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu i zaštitu prirode, Ispostava križevci, I.Z. Dijankovečkog 18/I, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.,v.r.