Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda“ i za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija postojećeg tlačnog cjevovoda i izgradnja novog tlačno-gravitacijskog cjevovoda na k.č.br. 3813/1 k.o. Peteranec i više katastarskih čestica u k.o. Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0007
Koprivnica, 17.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda”, 2. skupine
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija postojećeg tlačnog cjevovda i izgradnja novog tlačno-gravitacijskog cjevovoda, skupina neodređena,

na katastarskim česticama 3813/1 k.o. Peteranec Peteranec, i

na katastarskim česticama 2715/1, 3804, 3803/1, 3803/2, 3802/2, 3801/3, 3801/1, 3868/1, 3663, 3680, 3681, 3682, 3684/1,3684/3, 3698/4, 3695/5, 3694/15, 3694/13, 3694/12, 3694/11, 3694/10, 13555/3, 13555/2, 13537, 13536, 13534/4, 13556/1, 3813/1, 3813/2, 3813/3 k.o. Koprivnica Koprivnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.