Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0004
Đurđevac, 18.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2306/2, 1758/2, 2368 i 2306/1 k.o. Kloštar Kloštar Podravski i k.čbr.1532/3, 673/1, 1589/7, 1532/2, 603/3, 603/2, 609/1, 1591/1, 607, 1532/1, 628/2, 1562/1, 1143, 1145/1, 1562/4, 500/1, 390/1, 389/4, 389/3, 386/2, 158/44, 85, 66/1, 1558 i 667/2 k.o. Kozarevac.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh.