Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – Podzemni svjetlovodni kabel za baznu postaju T-Mobile Križevci-HSSC, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000004
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0007
Križevci, 18.06.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatski Telekom d.d. HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

-građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – Podzemni svjetlovodni kabel za baznu postaju T-Mobile Križevci-HSSC, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1389/2, 650/9, 642, 641/2, 640/4, 640/3, 640/2, 633/2, 633/1, 634/4, 634/3, 634/2, 639/8, 639/7, 635/5, 635/6, 635/4, 635/7, 1388/4, 1399/2, 624/6, 1399/3, 624/4, 624/3, 1399/1, 625/3, 625/2, 625/10, 625/9, 624/2, 624/1, 616/18, 614/2, 614/3, 614/14, 614/5, 614/6, 710/1, 650/5, 650/4, 635/3, 635/1, 650/3, 650/2, 650/8, 650/7, 650/6, k.o. Cubinec (Poljana Križevačka ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2015 u 9,00-11,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša, zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIKA
VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.