Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1. skupine – denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/115
URBROJ: 2137/1-05/202-19-06
Križevci, 26.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1. skupine – denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima – dio građevine: FAZA 2 – preložena državna cesta D22 (os MC00 od km 0+000 do km 0+946,481) i spoj Tomislavove i Gundulićeve ulice (os MC10 od km 0+300 do km 0+583,860),

na katastarskim česticama kčbr.14197/17, 14197/15, 14197/13, 2384/13, 2384/22, i dr. u k.o. Križevci, (Križevci, Tomislavova ulica, Gundulićeva ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.04.2019. godine, u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.