Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – modernizacija nerazvrstane ceste BOTINOVEC – GRBAŠEVEC – ŽC 2081

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000020
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0006
Koprivnica, 18.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Koprivnički Ivanec, HR-48311 Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – modernizacija nerazvrstane ceste BOTINOVEC – GRBAŠEVEC – ŽC 2081

na katastarskim česticama 6062/1, 6062/2, 6062/3 k.o. Kunovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2019 u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.