Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, predio Ogredek i Trepče

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Izdvojeno mjesto rada Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000028
URBROJ: 2137/1-05/107-20-0010
Đurđevac, 17.02.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NOVO VIRJE
HR-48355 Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, predio Ogredek i Trepče na građevnim česticama čkbr. 7656/2, dio čkbr. 7661, dio čkbr. 7662 (gr.br. 10246/2, dio 10487/11/A i dio 939/12) k.o. Novo Virje (Novo Virje, Trepče i predio Ogredek).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh. , v.r.