Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 2″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000031
URBROJ: 2137/1-05/01-20-0007
Koprivnica, 18.02.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine

  • izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 2″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 3″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”

na katastarskoj(im) čestici(ama) 363, 587/1, 322, 586, 307/1, 553, 552, 75, 554 i 205 k.o. Legrad (Legrad, dio vikend naselja Šoderica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.