Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine – zamjena postojećeg zračnog 10(20)kV voda Poljanka Križevačka novim podzemnim kabelskim vodom infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -podzemni kabelski vod od točke 1. do točke 2.- 1. faza, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000040
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0005
Križevci, 03.07.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine -zamjena postojećeg zračnog 10(20)kV voda Poljanka Križevačka novim podzemnim kabelskim vodom infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -podzemni kabelski vod od točke 1. do točke 2.- 1. faza, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 14165, 14166, 14168, 14173, 14174, 14175, 14176, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14187/1 i 14187/5 k.o. Križevci (Križevci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.07.2015 u 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.