Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000022
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0011
Đurđevac, 31.10.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA MOLVE , HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. : 8676, 1147, 5275, 6664, 2357, 7410 k.o. Molve.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11.2016. godine, od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, soba br. 5, Đurđevac, S. Radića 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec, bac.arch. v.r.