Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distributivna plinska mreža naselja Budrovac, 3. skupine, na građevnoj čestici br. 1965/1 k.o. Budrovac (Budrovac)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000028
URBROJ: 2137/1-04/108-15-0005
Đurđevac, 04.09.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE – PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distributivna plinska mreža naselja Budrovac, 3. skupine,
na građevnoj čestici br. 1965/1 k.o. Budrovac (Budrovac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.09.2015 od 08:00 do 10:00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT
Martin Antoljak, građ.teh., v.r.