Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) javne i društvene namjene – rekonstrukcija Osnovne škole Kloštar Podravski sa dogradnjom dvodijelne dvorane sa spojnim hodnikom na osnovnu školu i parkiralištem, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000021
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0013
Đurđevac, 30.09.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI , HR-48362 Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) javne i društvene namjene – rekonstrukcija Osnovne škole Kloštar Podravski sa dogradnjom dvodijelne dvorane sa spojnim hodnikom na osnovnu školu i parkiralištem, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 91, 94 k.o. Kloštar (Kloštar Podravski, Ulica prvog svibnja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2016 od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan , građ.teh. v.r.