Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000017
URBROJ: 2137/1-05/13-19-0007
Koprivnica, 09.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – IZGRADNJA-DOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE DIJELA NASELJA VELIKA MUČNA,SUTARE, GRDAK I MALI POGANAC U OPĆINI SOKOLOVAC, SA IZGRADNJOM CRPNE STANICE “SUTARE” na dijelovi k.č.br. 1082/1, 1079 k.o. Velika Mučna, na novoformiranoj građevnoj čestici za crpnu stanicu oznake k.č.br.535/17 k.o.Velika Mučna, na k.č.br.897,86/71,98, k.o.Sokolovac,dijelovima k.č.br.1293/12,1293/13,1293/6, 1293/5,1295/2,1295/1,1294/2,1297/2,1419,1297/1,1290/20,1290/11 k.o. Botinovac

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2019. (srijeda) u 9,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44- I kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj, bac.aedif.