Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – gradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava:podzemnog KB 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV Zagorska do TS 10(20)/0,4 kV F. Supila, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000028
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0005
Križevci, 23.06.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-48260 Križevci, Trg Sv. Florijana 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– gradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava:podzemnog KB 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV Zagorska do TS 10(20)/0,4 kV F. Supila, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 7679/9, 7680, 7683, 14584, 7674/1, 7674/2, 2379, 590/1, 583/2, 583/1, 576/10, 2327/2, 614/3, 2327/1, 561, 2328, 553/3, k.o. Križevci (Križevci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2015 u 8,0-10,0 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIKA
VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.v.r.