Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0011
Đurđevac, 30.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac
na novoformiranoj građevnoj čestici novoformiranoj čestici kat.čest. br. 586/1 (nastaloj od dijela kat. čest. 586) te na k.č.br. : 1648/1, 617/9, 617/10, 617/11, 1678/40, 1648/8, 578/19, 1676/5, 583/3, 1652/1, 1653/1, 1662/1, 1660, 1650, 602/3, 602/1, 602/2, 1639, 580/16, 558/5, 1679, 1648/2, 1648/3, 1649, 627/4, 627/1, k.o. Mičetinac (Mičetinac, Mičetinac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.01.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh., v.r.