Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici 971 k.o. Hlebine (Hlebine, Krste Hegedušića 28)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000015
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0009
Koprivnica, 19.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPG Vesna Kalinić, Hlebine, Krste Hegedušića 28 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine sušara za žitarice (S1)
  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine upravljačka kućica (UK)
  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine kolna vaga (D)
  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine pomoćna građevina za upravljanje kolnom vagom sa spremištem (E)
  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – otvoreno podno spremište za svježe žitarice (F)

na postojećoj građevnoj čestici 971 k.o. Hlebine (Hlebine, Krste Hegedušića 28).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2019 u vremenu od 8:00 do 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.