Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -školsko sportska dvorana, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 9/1, 9/2 i 447, k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7).

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000068
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0007
Križevci, 30.10.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
– dostavlja

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine javne i društvene namjene -školsko sportska dvorana, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 9/1, 9/2 i 447, k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11.2015 u 11:00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.