Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola sa sportskom dvoranom, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000032
URBROJ: 2137/1-04/08-15-0007
Koprivnica, 06.02.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Koprivnički Ivanec HR-HR-48314 Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola sa sportskom dvoranom, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 479/2 k.o. Koprivnički Ivanec (Koprivnički Ivanec, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20. 2.2015. godine u vremenu od 8 do 15 sati u službenim prostorijama Upravnog odjela (Koprivnica, Nemčićeva 5, I kat, soba broj 44).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj , bac.aedif., v.r.